Notice - Polski

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 231-935-6632.

Discrimination is Against the Law

Munson Healthcare postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  Munson Healthcare nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.


Munson Healthcare:
Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Patient Liaison.


Jeżeli uważasz, że [Name of covered entity] nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Patient Liaison, 1105 Sixth Street, Traverse City, MI 49684, 231-935-6632patientliaison-mmc@mhc.net. Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Patient Liaison może w tym pomóc.


Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:


U.S.  Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)


Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.